Kimolan Seurapirtin varausehdot

Kimolan Seuratalon vuokraaja sitoutuu oheisiin vuokrasopimusehtoihin varatessaan tilan käyttöön.

Varausehdot ja varaus alkavat varauspäivästä klo 10, ja päättyvät viimeisenä varauspäivänä klo 15. Ennen varaamista tai varauksen alkamista on neuvoteltavissa  tutustumiskäyntiseuratalolle. Sekä tutustumiskäynnistä, että muista varausajan ulkopuolisista käynneistä on sovittava erikseen vuokraajan eli Kimolan kyläyhdistyksen kanssa.

Avaimet

Vuokraaja saa varauksen yhteydessä ilmoittamaansa puhelinnumeroon tekstiviestillä
avainkoodin vuokrausta edeltävinä päivinä. Avainkoodilla vuokraaja saa seuratalon avaimet talon seinässä olevasta avainsäilöstä. Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan avaimista, tilasta ja seuratalon irtaimistosta vuokra-aikana. Vuokrauksen päätyttyä varaaja jättää avaimet lukittuna avainsäilöön.

Jos vuokralainen laiminlyö tässä kappaleessa mainitut velvoitteet, on Kimolan
kyläyhdistyksellä oikeus periä kohtuullinen korvaus laiminlyönnin aiheuttamista
taloudellisista menetyksistä. Esimerkiksi avainten hävitessä, vuokraaja on velvollinen
maksamaan seuratalon lukkojenvaihdatuksen ja uusien avaimien teetätyksen.

Vuokran maksu

Lasku varauksesta lähetetään varauksessa ilmoitettuun sähköpostiin viikon sisällä varauksesta. Laskussa on 14 vrk maksuaika ja maksettu lasku vahvistaa varauksen.

Vakuutukset

Kyläyhdistys on vakuuttanut seuratalon, mutta vakuutus ei korvaa vuokralaisen tai hänen seurueensa kiinteistölle tai sen irtaimistolle aiheuttamia vahinkoja. Näistä vaurioista vuokralainen on vastuussa niiden täydestä arvosta. Kyläyhdistys ei myöskään ole vastuussa mahdollisista henkilövahingoista vuokra-ajalla. Vuokralainen vastaa itse mahdollisista lisävakuutuksista. Huom! Vakuutus ei korvaa väärinkäytöstä tai huolimattomuudesta aiheutuneita vahinkoja. Näistä vahingoista vuokralainen on vastuussa niiden täydestä arvosta.

Vuokralaisen velvollisuudet ja vastuut

Vuokralainen on itse vastuussa vuokrauksen aikaisesta turvallisuudesta ja ohjeiden
noudattamisesta. Tällä sopimuksella kaikki vastuu siirtyy täysimääräisenä vuokralaiselle.
Vuokralaisella ei ole oikeutta vuokrata seurataloa kolmannelle osapuolelle. Vuokralainen on
velvollinen huolehtimaan vuokrauksen aikana vuokrattavista tiloista niin, että ne ovat
palautettaessa samassa kunnossa kuin luovutushetkellä normaalia kulumista lukuun
ottamatta. Mikäli vuokraaja ei ole itse siivonnut tilaa ja lopputarkastuksen yhteydessä
huomataan selvästi vuokraajan laiminlyönti koskien siivousta, on vuokraaja velvollinen
maksamaan 150€ siivousmaksun. Siivousmaksu lähetetään laskuna vuokraajalle.

Mikäli seuratalon lämmitys-, tiski- tai muihin laitteistoihin tulee tekninen vika tai muu vika,
on tästä ilmoitettava viipymättä kyläyhdistykselle.

Vuokralainen on vastuussa ja korvaamisvelvollinen seuraavista tai niihin rinnastettavista
syistä aiheutuneista vahingoista kokonaisuudessaan:
Tupakanpolton ja kynttilöiden/lyhtyjen aiheuttamat vahingot.
Vahingonteosta, jonka on aiheuttanut muu henkilö kuin vuokralainen tämän tieten
Jos seuratalolle tai sen irtaimistolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokralaisen
tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, laitteistojen käyttämisestä alkoholin tai muun
huumaavan aineen vaikutuksen alaisena taikka siitä, että vuokralainen muutoin oleellisesti
rikkoo sopimusehtoja.

Virhe-, vahinko- ja varkaustapauksissa vuokralaisen on välittömästi ilmoitettava
kyläyhdistykselle seuratalossa ilmenneestä virheestä tai siihen kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta on tehtävä viipymättä ilmoitus myös poliisille. Kyläyhdistyksen on tämän jälkeen ilmoitettava vuokralaiselle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä. Jos vuokralainen laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen, hän vastaa kyläyhdistykselle laiminlyönnistä aiheutuneesta vahingosta.

Vuokranantajan (Kyläyhdistyksen) velvollisuudet

Kyläyhdistys vastaa, että seuratalo on teknisesti luovutushetkellä siinä kunnossa, että sitä voidaan käyttää sopimuksessa tarkoitettuun toimintaan. Mikäli seuratalolla ilmenee vuokraaikana tekninen vika tai muu virhe, on vuokralaisella oikeus vaatia virhettä vastaavaa vuokranpalautusta. Kyläyhdistys ei vastaa laitteen rikkoutumisen tai vian aiheuttamasta vahingoista vuokralaiselle, vuokralaisen omaisuudelle tai muille henkilöille kuin enintään vuokran määrään saakka. Tämä koskee myös silloin, jos seuratalo tai sen laitteet eivät ole vuokra-ajan alkaessa teknisesti siinä kunnossa, että se voidaan vuokrata asiakkaalle.

Vuokraan sisältyvät

  • Seuratalo ja sen piha-alue katoksineen
  • Seuratalon irtaimisto sekä piha katoksen irtaimisto, mikä käsittää ulkotuolit ja pöydät
  • Ulkohuussit

Sopimuksen purkaminen ja perrutukset

Jos vuokralainen purkaa sopimuksen aikaisemmin kuin 30 vrk ennen vuokra-ajan alkua, on kyläyhdistys velvollinen palauttamaan maksun kokonaisuudessaan.

Jos vuokralainen purkaa sopimuksen aikaisemmin kuin 7 vrk ennen vuokra-ajan alkua, on kyläyhdistys velvollinen palauttamaan vuokramaksun vähennettynä 50 eurolla, joka menee vuokrauksen purkamisesta aiheutuneiden kulujen peittämiseen.

Jos vuokralainen purkaa sopimuksen aikaisemmin kuin 3 vrk ennen vuokra-ajan alkua, on kyläyhdistys velvollinen palauttamaan vuokramaksun vähennettynä 100 eurolla, joka menee vuokrauksen purkamisesta aiheutuneiden kulujen peittämiseen.

Jos vuokralainen purkaa sopimuksen myöhemmin kuin 3 vrk ennen vuokra-ajan alkua, on vuokralainen velvollinen suorittamaan sovitun vuokran kokonaisuudessaan, eikä maksua palauteta.

Kyläyhdistyksellä on oikeus purkaa vuokra-ajan kuluessa vuokrasopimus, jos käy ilmi, että vuokralainen rikkoo olennaisesti näitä vuokrausehtoja tai että vuokralainen ei
kyläyhdistyksen arvion mukaan kykene pitämään seurataloa asianmukaisesti. Jos seuratalon käyttö estyy tapahtuneen vahingon tai varkauden takia, sopimus purkautuu kyläyhdistyksen saatua ilmoituksen tapahtuneesta vahingosta tai varkaudesta ottaen kuitenkin huomioon vuokralaisen velvollisuudet ja vastuut pykälässä olevat asiat.

Riitaisuuksien ratkaiseminen

Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisellä neuvottelulla, vuokralainen voi
saattaa asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi. Jos erimielisyydet saatetaan
tuomioistuimen ratkaistavaksi, kanne on nostettava Kimolan kyläyhdistyksen kotipaikan
käräjäoikeudessa.